Névadónk

A túrkevei gimnázium 1951 óta viseli Ványai Ambrus nevét.

Ványai Ambrus nevét Szerémi György: Magyarország romlásáról a XVI. Század közepén című latin nyelven írt krónikája említi először az 1514. évi Dózsa-féle parasztháború leírása során.

“…..Rendelt már Székely György (Dózsa György) trombitásokat, dobosokat. Rendelkezett és fel-kerekedett Nagytúrról. Vele volt Ványai Ambrus parókus egy csapattal. Ez krakkói Baccalaureus volt és dühös természetű, mégis tele minden tudománnyal.”

“Amint Székely György táborához érkezett, beajánlotta magát. Mivel Székely Györgynek nem volt jegyzője, megörült neki, … és az Ambrus pap és jegyző megadta magának a felhatalmazást felszen-telni a népet a szent keresztre.”

Székely György a következő jegyzetet fűzi Szerémi György munkájához.

“Ambrus dévaványai plébános azonosítható a krakkói magyar tanulók burzájának egykori tagjával Túrkewy Ambrussal.”

Márki Sándor: Dózsa György forradalma című munkájában ezt írja:

“… Még nevezetesebben gyarapodott serege másnap (június 4.), mikor útközben a dévavá-nyaiak egyesültek vele. Papjok Túrkewy Ambrus volt, aki 1493-ban a krakkói egyetemen theológiából babérkoszorús lett.”

Ennyi a rendelkezésre álló történelmi adat Ványai Ambrus kilétéről. Ványai Ambrus neve nemcsak történelmi feljegyzésekben, de szépirodalomban is szerepel. Legrészletesebben Gergely Sándor Dózsa regénytrilógiájában.

A krakkói Jagelló Könyvtárban őrzött kéziratos anyagból Ványai Ambrussal kapcsolatban további adatok gyüjthetők.

Túrkewy Ambrus neve a krakkói egyetem halgatóinak névjegyzékében fordul elő. Egyszer a magyar burzában (diákotthon) lakó diákok kimutatásában “Ambrosius de Thurkewi” alakban 1494-ben.

A következő beírás 1501-ből a Krakkói Egyetem Anyakönyvében található “Ambrosius Matthei de Thartew” (Thurkewy-nek olvasható) alakban szerepel.

A Túrkewy Ambrus nevét azok között a magyar Ambrusok között kell keresni, akik 1501 után kapták meg a baccalaureátust.

Ambrosius de Agria (Eger) 1502.

Ambrosius de Corona (Brassó) 1503.

 Ványai Ambrus az első lehet. Az előző években az Ambrosius de Agria név nem szerepel a hall-gatók között, ezért valószínű, hogy a “de Agria” név nem helységre vonatkozik, hanem szélesebb értelemben az egyházmegyét jelenti, ahonnan a diák az egyetemre került.

A XV.-XVI. Században Túrkevi az egtri püspökség jobbágy faluja volt, s valószínű, hogy a túrkevi jobbágyfi Ambrust az egri egyházmegye iskoláztatta.

A történeti feljegyzésekből és a krakkói egyetem adataiból arra következtethetünk, hogy a Dózsa György kancellárjaként említett Túrkewy vagy Ványai Ambrus azonos azzal a személlyel, aki a krakkói egyetemen az 1502. évben baccalaureus lett, s aki a túrkevei gimnázium névadója.